Strojírenství

Strojírenství 23-41-M/01

Název: ŠVP Strojírenství
Kód a název oboru vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Učební plán Strojírenství

1. Charakteristika studijního oborou

Studijní obor strojírenství připravuje žáky na profesi technických a hospodářských pracovníků a pro náročnější dělnická povolání v oblasti strojírenství, ale i pro další příbuzná odvětví.

Dále připravuje žáky pro studium na vysokých školách, zejména na strojních fakultách.

Množství poznatků a rychlost vývoje v technických oborech jasně zvýhodňuje absolventy průmyslových škol při vysokoškolském studiu. Zaměření na konkrétní obor už na střední škole je tedy velmi prozíravé.

2. Uplatnění absolventa

Absolventi si osvojují vědomosti a dovednosti nutné pro práce techniků, tj. konstruktérů, technologů, projektantů, kontrolorů, mistrů, plánovačů a pro obsluhu technicky náročných strojů a zařízení. Dlouhodobý nedostatek odborníků ve strojírenství je zárukou snadného získání pracovního místa s patřičným ohodnocením. Přerovský region má dlouholeté strojařské tradice, což nabízí řadu pracovních příležitostí. Široký odborný profil s nezbytným všeobecným vzděláním umožňuje adaptibilitu i v jiných oborech. Uplatnění na trhu práce v zahraničí usnadňuje výuka cizích jazyků.

3. Směry vzdělávání absolventa

Příslušné vzdělání získávají žáci v odborných a ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Stěžejní odborné předměty jsou strojírenská technologie a stavba a provoz strojů. Tyto dva základní předměty jsou teoretickým zdrojem pro konstrukční cvičení a kontrolu a měření, ve kterých žáci řeší konkrétní úkoly především s použitím výpočetní techniky. Moderní trendy vývoje výroby zahrnují předměty systémy CAD, v nichž zvládají počítačové konstruování a systémy CAM, kde se naučí programovat a vyrábět na CNC strojích. Mezioborové vztahy zajišťují předměty elektrotechnika, výpočetní technika a ekonomika. 

4. Odborná praxe

Výuka praxe probíhá v dobře vybavených dílnách, odborné učebně CNC a laboratořích. Část praxe žáci vykonávají na externích pracovištích, ve velkých i menších firmách přerovského regionu. Žáci se naučí aplikovat teoretické poznatky při cvičných pracích:

  1. Ruční obrábění kovů
  2. Ruční obrábění dřeva a plastů
  3. Soustružení – obrábění rotačních ploch
  4. Frézování – obrábění rovinných ploch
  5. Broušení a ostření nástrojů
  6. Vrtání, vystružování, zahlubování, řezání závitů
  7. Spojování materiálu (lepením, svařováním, pájením a další)
  8. Základní kovářské práce
  9. Měření a orýsování výrobních dílců
  10. Práce na CNC strojích (soustružení, frézování)

Systémy CAD

V těchto předmětech žáci kreslí v programech AutoCAD Mechanical a Inventor Professional. Žáci mohou získat mezinárodně platný certifikát Autodesku – „Certificate of project completion“, pokud v rámci výuky zpracují kvalitní projekt ve vybraném softwarovém prostředí (http://www.autodeskacademia.cz/student/certifikace/). V rámci volitelného předmětu progresivní technologie se žáci mohou naučit modelovat a kreslit výkresy v programech NX a Creo.

Výuka probíhá v nově zrekonstruované učebně 0/9.

Systémy CAM

V předmětech „Systémy CAM“ a „Praxe“, žák získá přehled o způsobech programování a seřizování CNC soustruhů a frézek. Žák se naučí vytvářet programy v systému Sinumerik 840 ShopTurn a ShopMill pro rotační a hranaté součásti s programovou podporou, seřídit stroj, odladit program a vyrobit součást dle výkresu. Má přehled o možnostech kontroly a měření. Naučí se také programovat na nejnovějších programovacích stanicích TNC640 HEIDENHAIN. V závěru se žák naučí vytvářet řídící programy pro CNC obráběcí stroje v prostředí CAD/CAM programu Autodesk Inventor Professional. Po absolvování jednotlivých částí vzdělávacího kurzu žák obdrží certifikát. 

Výuka probíhá v učebně 0/10.

Kontrola a měření

Pro předmět kontrola a měření se využívá nová laboratoř vybavená moderními měřícími přístroji. Žáci zde získávají praktické dovednosti jak s běžnými měřidly, tak i se speciálními přístroji, ke kterým patří zejména profilprojektor Helios 350 V, trhací přístroj MULTITEST 2,5 – i, drsnoměr Surftest, ultrazvukový defektoskop MFD620C, stereosmikroskop Mode SZM-45 Leda, metalografický mikroskop a přenosný tvrdoměr Hartip 1500.

Výuka probíhá v učebně 0/12.

6. Každoroční účast v soutěžích

Autodesk Academia DESIGN

Žáci oboru strojírenství se každoročně účastní soutěže žáků středních a technických škol v iDESIGN technologiích, v kategoriích 2D kreslení, 3D modelování a 3D tisk.
Více informaci o soutěži Autodesk Academia DESIGN.

Mladý programátor

Soutěž každoročně probíhá na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Expozici Výukové centrum připravuje Svaz strojírenské techniky, programuje se v systémech Heidenhain, Siemens a Fanuc.

Stipendia žákům technických oborů poskytovaná Olomouckým krajem

Žákům oboru Elektrotechnika a Strojírenství je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce.

Pravidla pro stipendia OK

Strojírenství 23-41M/01
Strojírenství 23-41M/01
Strojírenství 23-41M/01
Strojírenství 23-41M/01
Strojírenství 23-41M/01
Strojírenství 23-41M/01