Technické lyceum

1. Identifikační údaje oboru

Název: ŠVP Technické lyceum
Kód a název oboru: vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Učební plán Technické lyceum

2. Popis uplatnění absolventa v praxi

Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením těch vzdělávací oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení. Absolvent technického lycea je připraven k dalšímu studiu technických oborů. Pro další studium získal dobré základy přírodovědných předmětů – matematiky, fyziky, chemie, deskriptivní geometrie a výpočetní technicky. Získal také vhled do problematiky technických oborů a konkrétní představu o náročnosti dalšího studia i jeho obsahu, což mu umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě. Dále získal kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Může se uplatnit na všech pracovištích, na kterých se požaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.

3. Studium oboru technické lyceum

 • umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě a lépe se adaptovat na podmínky technicky orientovaného vzdělávání zaměřeného zejména na problematiku fyziky, matematiky, deskriptivní geometrie, informačních technologií apod.
 • umožňuje dozrát technicky založeným žáků, kteří nejsou dosud profesně vyhraněni
 • naučí absolventy technického lycea rychle se orientovat a pružně přizpůsobit podmínkám vysokých a vyšších odborných technických škol, případně technicko-podnikatelské praxi
 • poskytne klíčové dovednosti potřebné pro studium technických disciplín a řešení technických problémů, zvl. dovednost technického myšlení, analýzu problémů, schopnost hledat různé způsoby a cesty jejich řešení, pohotově se rozhodovat, pracovat samostatně i v týmu
 • naučí žáky dovednostem a návykům umožňujícím samostatné studium, práci s informačními zdroji a novými technologiemi
 • poskytne studijní a další dovednosti, které usnadní absolventům adaptaci na požadavky vysokoškolského studia technických disciplín 

Technické lyceum a humanitní vzdělávání

Předměty humanitního vzdělávání

 • Český jazyk a literatura
 • Občanská nauka – základy společenských věd
 • Dějepis
 • Cizí jazyky

Žák se naučí spolehlivé znalosti české jazyka a je schopen ho kultivovaně užívat ve všech komunikativních situacích včetně odborné problematiky.

Během studia se naučí dva cizí jazyky na úrovni běžné hovorové komunikace, dovede číst s porozuměním jednoduché odborné nebo populárně odborné texty.

Naučí se pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, na internetu, se slovníky, příručkami, a využívat je ke studiu jazyka a k prohlubování všeobecných vědomostí a dovedností. 

Technické lyceum a přírodovědné vzdělání

Předměty přírodovědného vzdělávání

 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Zeměpis
 • Biologie
 • Deskriptivní geometrie
 • Průmyslové výtvarnictví
 • Tělesná výchova 

Žáci rozvíjejí kvalitativní uvažování, připravují se řešením jednodušších úloh na řešení složitějších problémů (hledají jednoduché ve složitém).

Náplň všech uvedených předmětů je v rozsahu gymnázií s důrazem na přípravu žáka pro studium na VŠ technického směru. Příprava k dalšímu studiu je podpořena matematickým a fyzikálním seminářem.

V přírodovědných předmětech je také kladen důraz na rozvoj prostorové představivosti a manuální zručnost při tvorbě modelů reálných předmětů a objektů. Žáci se seznamují se základními zobrazovacími metodami a rozvíjí estetické cítění při tvorbě vlastních návrhů modelů a předmětů. 

Technické lyceum a odborné vzdělání

Předměty odborného vzdělávání

 • Technická dokumentace
 • Informatika
 • Programování
 • Počítačové sítě
 • Základy elektroniky a strojírenství
 • CAD Systémy

Žák

 • porozumí základním principům fungování počítače, sestaví funkční počítač, orientuje se v hardwaru i softwaru PC
 • naučí se pracovat s moderními verzemi kancelářských programů (textový a tabulkový procesor, nástroj pro správu databází, program pro tvorbu prezentací);
 • zvládne algoritmizaci s využitím kapesního mikropočítače BBC micro:bit a minipočítače RaspberryPi;
 • programuje ve vyšším programovacím jazyce (jazyk C, Visual Basic, Python);
 • naučí se používat internet jako základní otevřený informační zdroj;
 • získá znalosti o fungování počítačových sítí za podpory výukových interaktivních materiálů Cisco Networking Academy;
 • vytvoří a upraví obrázky v grafických editorech Inkscape a Gimp, navrhne a vytvoří webové stránky;
 • osvojí si stěžejní poznatky z oblasti techniky zvláště mechaniky a elektrotechniky;
 • pochopí vnitřní souvislosti mezi učivem fyziky, matematiky a technických předmětů;
 • v oblasti technického kreslení – CAD systémů si rozvine svou prostorovou představivost a technické myšlení, vymodeluje jednoduché 3D součásti a sestavy včetně tiskového výstupu.

Technické lyceum a maturitní projekt

Praktickou maturitní zkouškou je zpracování maturitního projektu, který žáci obhajují před maturitní komisí. Závěrečné práce jsou zadávány z odborných a přírodovědných předmětů.

Žáci usilují o věcnou správnost, názornost a srozumitelnost výkladu. Přebírají zodpovědnost za výsledky vlastního úsilí a studia. 

Technické lyceum 78-42M/01
Technické lyceum 78-42M/01
Technické lyceum 78-42M/01
Technické lyceum 78-42M/01
Technické lyceum 78-42M/01