PROJEKTY EU

3D TISK Digitální komunita

Registrační číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA210-VET-000081801

https://www.3-d-print.eu//

EDUgrant

Naše škola se zapojila do projektu s názvem EDUgrant. Díky EDUgrantu jsme vybavili dílnu elektrotechniky a můžeme tak využívat moderní technologie a postupy ve výrobě DPS přímo ve výuce. Účast v projektu nám také umožní navázat spolupráci s dalšími školami a sdílet své zkušenosti. Jsme nadšeni a věříme, že tento projekt přispěje ke zkvalitnění výuky našich žáků. Vyhlašovatelem projektu je Eduteam-centrum celoživotního vzdělávání z. s..

Svět techniky – svět nás všech III

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001575
Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský


Projekt Svět techniky – svět nás všech III, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0001575 je spolufinancovaný Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozvoj školy prostřednictvím kariérového poradce pro studenty, vzdělávání pedagogů a inovativního vzdělávání studentů.

Národní plán doučování

Informace-o-poskytnuti-financnich-prostredku-v-ramci-NPO

Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAP OK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425
Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP
Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/

Na naší škole vzniklo centrum kolegiální podpory – CKP 02 a krajský metodický kabinet matematiky – KMK 02.

Centra kolegiální podpory na středních školách v Olomouckém kraji podněcují zájem žáků základních a středních škol o polytechnické vzdělávání cestou spolupráce pedagogů středních a základních škol. Jsou otevřenými centry pro žáky základních i středních škol s nabídkou zájmových polytechnických aktivit. Cílem je zatraktivnění technických oborů a podpora setrvání žáků v tomto typu studia.

Cílem činnosti Krajských metodických kabinetů (KMK) je vytvořit centra odborné a metodické podpory pro pedagogy SŠ v Olomouckém kraji. Kabinety pro pedagogy organizují odborné semináře a workshopy, metodické dny oborové didaktiky, stáže ve firmách a institucích, shromažďují příklady dobré praxe, ve spolupráci s odborníky z praxe vyhledávají novinky z oborů dle zaměření kabinetů. U jednotlivých KMK najdete také seznamy doporučené odborné literatury, seznamy spolupracujících firem, databázi lektorů různých specifických odborností.

https://ikap.cz/

Newsletter 1

Newsletter 2

Implementace digitalizace pro logistiku

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012361 
Název projektu: Implementace digitalizace pro logistiku
Operační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Doba realizace: 1. 12. 2019 – 30. 4. 2022

Projekt vytvoří prostředí digitálního logistického centra a logistického skladu, ve kterém uživatelé mohou virtuálně realizovat související logistické procesy. Součástí řešení bude představení moderních logistických systémů využívající vysokého stupně automatizace včetně moderních IT prvků a zavedení používání prvků automatické identifikace. Na virtuálních digitálních objektech projekt řeší reálné logistické procesy v průběhu expedice a skladování zboží.

Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu žáků SŠ.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 https://vslg.cz/o-skole/veda-a-vyzkum/projekty/implementace-digitalizace-pro-logistiku/

EKOVÝUKA

Název projektu: Ekovýuka 13 – Zdroje energie – dotace z rozpočtu Olomouckého kraje a statutárního města Přerova
Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Název projektu: Ekovýuka 12 – Příroda a zdraví – dotace z rozpočtu Olomouckého kraje a statutárního města Přerova
Doba realizace: 1. 3. 2021 – 31. 12. 2021

Název projektu: Ekovýuka 11 – Rostliny v krajině – dotace z rozpočtu Olomouckého kraje a statutárního města Přerova
Doba realizace: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2020

Název projektu: Ekovýuka 10 – Nedostatek vody – dotace z rozpočtu Olomouckého kraje a statutárního města Přerova
Doba realizace: 1. 3. 2019 – 31. 12. 2019

Název projektu: Ekovýuka 9 – Klima a příroda – dotace z rozpočtu Olomouckého kraje a statutárního města Přerova
Doba realizace: 1. 3. 2018 – 31. 12. 2018

Projekt se zaměřuje na zavedení inovativních metod výuky ekologie, která probíhá metodou exkurzí a vědomostní soutěže. Tradiční Ekosoutěž probíhá ve 4 kolech. Rozvíjí se vztah k přírodě a jejímu udržitelnému rozvoji.

Certifikát

certifikát

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375
Název projektu: Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Termín realizace: 1. 11. 2017 – 31. 10. 2020 

Naše škola se účastní projektu s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce (projekt je též znám jako IKAP – Implementace krajských akčních plánů). Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizátorem je Krajský úřad Olomouckého kraje.

Cílem tohoto projektu je naplnění vybraných priorit z krajského akčního plánu, vytvoření 14 krajských Center kolegiální podpory (CKP), jejichž součástí budou krajské metodické kabinety (KMK).

Ve školách, které se zapojily do projektu, je očekávaným výsledkem zkvalitnění spolupráce pedagogů SŠ i ZŠ, předávání a sdílení zkušeností v gramotnostech včetně zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání s výhledem na kvalitní uplatnění absolventů na trhu práce.

Pedagogickým pracovníkům projekt umožní vyšší kvalitu výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace díky odbornému zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními odborných učeben, laboratoří a dalších odborných pracovišť.

Generálním partnerem s finanční spoluúčastí je Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK), které je zájmovým sdružením právnických osob – 26 středních a vyšších odborných škol v kraji.

Svět techniky – svět nás všech

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004493
Název projektu: Svět techniky – svět nás všech
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Termín realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019 

Projekt je zaměřen na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím série doučování, dále také na podporu při vstupu na trh práce a také další vzdělávání pedagogických pracovníků školy.