Historie školy

Historie Střední průmyslové školy v Přerově je neobyčejně bohatá. Jakub Škoda, první ředitel přerovského gymnázia, politik a pedagog, tvůrce základního a středního školství v našem městě, roce 1884 navrhl, aby dvacet tisíc zlatých bylo věnováno na zřízení strojnické školy, která je, podle jeho mínění, pro Přerov velmi důležitá.

Vyučování na nově zřízené odborné škole strojnické bylo zahájeno 4. listopadu 1889 v přízemních místnostech gymnazijní budovy. Teprve smlouvou z 23.10.1909 se obec zavázala postavit nové školní budovy na rohu ulice Havlíčkovy a Komenského. V září 1914 byla škola předána svému účelu. Rozsáhlá budova byla postavena nákladem 460 000 korun.

Odborná škola strojnická byla ve školním roce 1919/1920 přeměněna na státní průmyslovou školu s oddělením mistrovské školy strojnické a s odbočkou pro válečné invalidy. Zájem o studium byl mimořádný. Do prvního ročníku se přihlásilo 86 žáků, z nichž mohlo být přijato jen čtyřicet.

V roce 1927 přešel z Prešova do Přerova RNDr. Alois Mazurek, honorovaný docent brněnské techniky pro předměty užitá optika a konstrukce měřících přístrojů. Na základě zkušeností získaných za pobytu na průmyslové škole pro jemnou mechaniku v Göttingenu, v závodech v Německu a ve Francii a při hospitování na pařížské Sorbonně, začal ihned s reorganizací školy. Nové oddělení začalo pracovat pod názvem mistrovská škola jemné mechaniky a optiky.

V roce1934 byla přistavěna budova B, jejíž součástí byly dílny, čtyři třídy, kabinety a tři byty. Léta okupace zůstávají v historii školy smutnou kapitolou. I zde si druhá světová válka vybrala svoji krutou daň. Pamětní deska „Na paměť umučeným za německé okupace“, umístěná v prvním poschodí školy, připomíná jména těch, kteří se pádu německého fašismu nedočkali. Byli to Ing. František Dráb, profesor školy, Petr Buček a Jaroslav Vyhlídal, studenti.

Poválečný vývoj přerovské průmyslové školy představuje dobu jejího největšího rozmachu. Začátky však byly velice obtížné, neboť bylo nutné překonat především následky války. Z popudu frekventantů dálkového studia strojního inženýrství z tehdejšího olomouckého a gottwaldovského regionu bylo v ústavu v r. 1953 zřízeno středisko dálkového studia ČVUT v Praze, od roku 1956 řízené VUT v Brně. Za dobu své existence do roku1983 umožnilo mnohým posluchačům získat touto mimořádnou formou studia odborné vysokoškolské vzdělání.

V šedesátých letech přibyl na průmyslové škole k oborům strojírenství, přesná mechanika a optika dočasně (1963-1970) ještě třetí obor, a to výroba, rozvod a užití elektrické energie. Na večerní škole byla výuka rozšířena o sdělovací techniku. Od školního roku 1964/1965 se dosavadní přesná mechanika a optika změnila na přístrojovou a automatizační techniku.

Při generální opravě hlavní budovy v letech 1971/1972 vznikly nové laboratoře fyziky, chemie, elektrotechniky a automatizační techniky.

Obsahová a organizační přestavba středních škol, uskutečňovaná od roku 1984, přinesla s sebou opět změnu oborů. Obor strojírenství se rozdělil dočasně na strojírenskou technologii a strojírenskou konstrukci. V roce 1989 oslavila Střední průmyslová škola v Přerově sto let své existence.

1989 – zaveden nový obor Technická administrativa

1997 – povodeň, navázání spolupráce s firmou Volkswagen a školou BBS 2 ve Wolfsburgu

2000 – zaveden nový obor Technické lyceum

2011 – účast žáků ve finále celosvětové soutěže Formule 1 v Singapuru

2012 – škola se stala Místním centrem celoživotního učení

2014 – nová laboratoř elektro – PLC automaty

2015 – zavedení odborných kroužků pro žáky základních škol

2017 – výstavba nové tělocvičny a šaten v suterénu školy

2018 – výměna oken v hlavní budově, nová laboratoř elektrotechnického měření a laboratoř kontroly a měření

2019 – založení regionální soutěže ROBOTIX,

  • odhalení pamětní desky Františku Palíkovi, zakladateli výroby bagrů v ČR u příležitosti 130. výročí založení školy

2020 – pět nových učeben – fyzika, CAD, 3D koutek, učebna interaktivní výuky odborných předmětů, učebna síťových technologií – CISCO