Přijímací řízení

Video o škole: https://youtu.be/c8YnJWzh7hA

Delší verze: https://youtu.be/533WtHHeuyM

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020
pro 1. ročníky 2020/2021

Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů.

K výše uvedenému zákonu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo „MŠMT“) vydalo prováděcí právní předpis: vyhlášku č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, která upravuje detaily postupu při organizaci i hodnocení všech uvedených zkoušek.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělávání: 

 • 23-41M/01 Strojírenství – 30 žáků
 • 26-41M/01 Elektrotechnika – 60 žáků
 • 78-42M/01 Technické lyceum – 30 žáků

Jednotná přijímací zkouška do maturitních oborů proběhne formou didaktického testu z českého jazyka a literatury a matematiky v následujících dnech:

 • řádný termín – čtyřleté obory vzdělání: 8. 6. 2020 
 • náhradní termín: 23. 6. 2020

Uchazeči budou přijati na základě těchto kritérií:

 • výsledek písemného testu z matematiky a z českého jazyka a literatury
 • dosažené výsledky na základní škole

Váhy (míra významu hodnocených skutečností):

 • výsledek písemného testu z matematiky a z českého jazyka a literatury 60 %
 • hodnocení předchozího vzdělávání 40 %

Žák uspěje, dosáhne-li z didaktického testu z matematiky minimálně 10 bodů z 50 a z didaktického testu z  českého jazyka a literatury minimálně 10 bodů z 50.

O celkovém pořadí rozhoduje také aritmetický průměr známek za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. V případě stejného aritmetického průměru všech známek rozhoduje aritmetický průměr známek za uvedená období z matematiky, fyziky a českého jazyka v tomto pořadí.

Podmínkou přijetí na obory 26-41M/01 Elektrotechnika a 23-41M/01 Strojírenství je rovněž splnění zdravotní způsobilosti umožňující absolvovat výuku v rozsahu, která je dána schválenými školními vzdělávacími programy.

Informace o přijímacím řízení na střední školy: 

 • Svůj úmysl vzdělávat se na SPŠ Přerov potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a trvá 5 pracovních dnů, tj. nejpozději do 23. 6. 2020.
 • V případě neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě se uchazeč vzdává práva být přijat ke studiu.
 • Nepřijatým uchazečům odešle ředitelka školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí. Lhůta pro podání žádosti o vydání nového rozhodnutí trvá 3 pracovní dny od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Dokladem pro vydání zápisového lístku je nové rozhodnutí o přijetí na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí.
 • Ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, seznam přijatých uchazečů zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy.
 • Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitelka školy vyhlásit další kola přijímacího řízení, přitom postupuje stejně jako v prvním kole.  

Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2019-20

Učební plány

Stipendia žákům technických oborů poskytovaná Olomouckým krajem

Žákům oboru Elektrotechnika a Strojírenství je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce.

Pravidla pro poskytování stipendia

www.kr-olomoucky.cz/stipendia

Stipendia žákům oborů strojírenství a elektrotechnika poskytovaná firmou SSI Schäfer

Strojírenství

Elektrotechnika