Přijímací řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení – náhradní termín.pdf

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 odst. 2 – 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 2 a 3 odst. 5 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění

3. kolo přijímacího řízení do těchto maturitních oborů:

78-42M/01 Technické lyceum – 9 míst 

23-41M/01 Strojírenství – 9 míst

Uchazeči budou přijati na základě dosažených výsledků na základní škole. O celkovém pořadí rozhoduje aritmetický průměr známek za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. V případě stejného aritmetického průměru všech známek rozhoduje o celkovém pořadí aritmetický průměr známek za uvedená období z matematiky, fyziky a českého jazyka v uvedeném pořadí. Podmínkou přijetí je rovněž splnění zdravotní způsobilosti (kromě technického lycea), umožňující absolvovat výuku v rozsahu, která je dána schválenými školními vzdělávacími programy, vytvořenými na základě odpovídajících RVP.

Přihlášku ke studiu na SPŠ Přerov podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy do 25. června 2021. Formulář přihlášky ke studiu si uchazeč vyzvedne na základní škole, kde plní povinnou školní docházku. Přihláška je ke stažení i na stránkách MŠMT.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení.pdf

Vážení rodiče,

odevzdejte prosím zápisové lístky co nejdříve v kanceláři školy, tím urychlíte průběh přijímacího řízení.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Rozhodnutí o nepřijetí je možné převzít osobně v kanceláři školy a současně s tím řešit odvolání.

Přijímací řízení

MŠMT v pátek 7. května 2021 vydalo Dodatek k opatření obecné povahy, kterým je stanoveno posunutí termínu přihlašování k náhradnímu termínu u tzv. duplikovaných uchazečů (tzn. uchazečů, kteří se hlásili pouze na jednu školu/obor, kde byla jednotná zkouška součástí přijímacího řízení do čtyřletého oboru / nástavbového studia), kteří se nedostavili na jeden ze dvou termínů, které měli konat na stejné škole.

Tito uchazeči mají nově automaticky nárok na náhradní termín zkoušky, ale musí do pátku 14. května* potvrdit zájem o konání zkoušky v náhradním termínu.

Na ostatní uchazeče se Dodatek k OOP nevztahuje.

Uchazeči, kteří budou přihlášeni ke konání náhradního termínu, nebudou mít uzavřené výsledky a nemůže se rozhodnout o jejich přijetí/nepřijetí ke studiu.

Dodatkem k OOP je dále stanoveno, že uchazeč, který se hlásí k náhradnímu termínu, může v případě přijetí vzít zpět zápisový lístek, pokud ho již předtím uplatnil na jiné škole.

*Pozn.: V odůvodnění Dodatku OOP je chybně uvedeno datum 17. května, platí však datum uvedené ve znění samotného výroku XIX., tedy 14. května.

Video o škole: https://youtu.be/c8YnJWzh7hA

Delší verze: https://youtu.be/533WtHHeuyM

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021
pro 1. ročníky 2021/2022

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku Střední průmyslové školy, Přerov, Havlíčkova 2 a pro přijetí dle ustanovení § 60, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, stanovila následující kritéria:

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělávání: 

 • 23-41M/01 Strojírenství – 30 žáků
 • 26-41M/01 Elektrotechnika – 60 žáků
 • 78-42M/01 Technické lyceum – 30 žáků

Jednotná přijímací zkouška do maturitních oborů proběhne formou didaktického testu z českého jazyka a literatury a matematiky v následujících termínech:

 • řádný termín – čtyřleté obory vzdělání
  • 1. termín: 3. května 2021
  • 2. termín: 4. května 2021 
 • náhradní termín
  • 1. termín: 2. června 2021
  • 2. termín: 3. června 2021

Uchazeči budou přijati na základě těchto kritérií:

 • výsledek písemného testu z matematiky a z českého jazyka a literatury ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (Cermat)
 • dosažené výsledky na základní škole

Váhy (míra významu hodnocených skutečností):

 • výsledek písemného testu z matematiky a z českého jazyka a literatury 60 %
 • hodnocení předchozího vzdělávání 40 %

Žák uspěje, dosáhne-li z didaktického testu z matematiky minimálně 10 bodů z 50 a z didaktického testu z  českého jazyka a literatury minimálně 10 bodů z 50.

O celkovém pořadí rozhoduje také aritmetický průměr známek za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. V případě stejného aritmetického průměru všech známek rozhoduje aritmetický průměr známek za uvedená období z matematiky, fyziky a českého jazyka v tomto pořadí.

Podmínkou přijetí na obory 26-41M/01 Elektrotechnika a 23-41M/01 Strojírenství je rovněž splnění zdravotní způsobilosti umožňující absolvovat výuku v rozsahu, která je dána schválenými školními vzdělávacími programy.

Informace o přijímacím řízení na střední školy: 

 • Svůj úmysl vzdělávat se na SPŠ Přerov potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a trvá 10 pracovních dnů.
 • V případě neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě se uchazeč vzdává práva být přijat ke studiu.
 • Nepřijatým uchazečům odešle ředitelka školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti odvolání. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
 • Ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, seznam přijatých uchazečů zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy.
 • Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitelka školy vyhlásit další kola přijímacího řízení, přitom postupuje stejně jako v prvním kole.  

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021

https://sps-prerov.cz/Dodatek – Opatření obecné povahy.pdf

Učební plány

Stipendia žákům technických oborů poskytovaná Olomouckým krajem

Žákům oboru Elektrotechnika a Strojírenství je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce.

Pravidla pro poskytování stipendia

www.kr-olomoucky.cz/stipendia

Stipendia žákům oborů strojírenství a elektrotechnika poskytovaná firmou SSI Schäfer

Strojírenství

Elektrotechnika