Přijímací řízení

Video o škole: https://youtu.be/c8YnJWzh7hA

Delší verze: https://youtu.be/533WtHHeuyM

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021
pro 1. ročníky 2021/2022

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku Střední průmyslové školy, Přerov, Havlíčkova 2 a pro přijetí dle ustanovení § 60, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, stanovila následující kritéria:

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělávání: 

 • 23-41M/01 Strojírenství – 30 žáků
 • 26-41M/01 Elektrotechnika – 60 žáků
 • 78-42M/01 Technické lyceum – 30 žáků

Jednotná přijímací zkouška do maturitních oborů proběhne formou didaktického testu z českého jazyka a literatury a matematiky v následujících termínech:

 • řádný termín – čtyřleté obory vzdělání
  • 1. termín: 3. května 2021
  • 2. termín: 4. května 2021 
 • náhradní termín
  • 1. termín: 2. června 2021
  • 2. termín: 3. června 2021

Uchazeči budou přijati na základě těchto kritérií:

 • výsledek písemného testu z matematiky a z českého jazyka a literatury ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (Cermat)
 • dosažené výsledky na základní škole

Váhy (míra významu hodnocených skutečností):

 • výsledek písemného testu z matematiky a z českého jazyka a literatury 60 %
 • hodnocení předchozího vzdělávání 40 %

Žák uspěje, dosáhne-li z didaktického testu z matematiky minimálně 10 bodů z 50 a z didaktického testu z  českého jazyka a literatury minimálně 10 bodů z 50.

O celkovém pořadí rozhoduje také aritmetický průměr známek za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. V případě stejného aritmetického průměru všech známek rozhoduje aritmetický průměr známek za uvedená období z matematiky, fyziky a českého jazyka v tomto pořadí.

Podmínkou přijetí na obory 26-41M/01 Elektrotechnika a 23-41M/01 Strojírenství je rovněž splnění zdravotní způsobilosti umožňující absolvovat výuku v rozsahu, která je dána schválenými školními vzdělávacími programy.

Informace o přijímacím řízení na střední školy: 

 • Svůj úmysl vzdělávat se na SPŠ Přerov potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a trvá 10 pracovních dnů.
 • V případě neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě se uchazeč vzdává práva být přijat ke studiu.
 • Nepřijatým uchazečům odešle ředitelka školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti odvolání. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
 • Ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, seznam přijatých uchazečů zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy.
 • Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitelka školy vyhlásit další kola přijímacího řízení, přitom postupuje stejně jako v prvním kole.  

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021

Učební plány

Stipendia žákům technických oborů poskytovaná Olomouckým krajem

Žákům oboru Elektrotechnika a Strojírenství je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce.

Pravidla pro poskytování stipendia

www.kr-olomoucky.cz/stipendia

Stipendia žákům oborů strojírenství a elektrotechnika poskytovaná firmou SSI Schäfer

Strojírenství

Elektrotechnika