Přijímací řízení

Výsledky jednotné přijímací zkoušky – 2. kolo

Vážení rodiče,

odevzdejte prosím zápisové lístky co nejdříve v kanceláři školy, tím urychlíte průběh přijímacího řízení.

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 odst. 2 – 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 2 a 3 odst. 5 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění

2. kolo přijímacího řízení do těchto maturitních oborů:

26-41M/01 Elektrotechnika – počítačové řízení – 5 míst

78-42M/01 Technické lyceum – 5 míst

23-41M/01 Strojírenství – 5 míst

Uchazeči budou přijati na základě dosažených výsledků na základní škole. O celkovém pořadí rozhoduje aritmetický průměr známek za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. V případě stejného aritmetického průměru všech známek rozhoduje o celkovém pořadí aritmetický průměr známek za uvedená období z matematiky, fyziky a českého jazyka v uvedeném pořadí. Podmínkou přijetí je rovněž splnění zdravotní způsobilosti (kromě technického lycea), umožňující absolvovat výuku v rozsahu, která je dána schválenými školními vzdělávacími programy, vytvořenými na základě odpovídajících RVP.

Přihlášku ke studiu na SPŠ Přerov podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy do 20. května 2022. Formulář přihlášky ke studiu si uchazeč vyzvedne na základní škole, kde plní povinnou školní docházku. Přihláška je ke stažení i na stránkách MŠMT.

Video o škole: https://youtu.be/c8YnJWzh7hA

Delší verze: https://youtu.be/533WtHHeuyM

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka pro uchazeče o studium na SPŠ Přerov budou probíhat od 8. 2. 2022.

Termín:8. 2. – 9. 3. 2022
Počet lekcí:5
Zahájení:úterý 8. 2. 2022 nebo středa 9. 2. 2022 (podle Vámi zvoleného termínu)
Čas:14:30 -16:00
Cena kurzu:500,- Kč (5 lekcí)úterýstředa
 8. 2. 2022 9. 2. 2022
15. 2. 202216. 2. 2022
 22. 2. 2022 23. 2. 2022
1. 3. 20222. 3. 2022
8. 3. 20229. 3. 2022Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny obory

26-41-M/01 Elektrotechnika

  •  zaměření na počítačové řízení (30 žáků)
  •  zaměření na techniku počítačů (30 žáků)

78-42-M/01 Technické lyceum

  • zaměření na informační technologie (30 žáků)

23-41-M/01 Strojírenství (30 žáků)

Elektronické přihlašování bude otevřeno v lednu 2022.

Stipendia žákům technických oborů poskytovaná Olomouckým krajem

Žákům oboru Elektrotechnika a Strojírenství je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce.

Pravidla pro poskytování stipendia

www.kr-olomoucky.cz/stipendia

Stipendia žákům oborů strojírenství a elektrotechnika poskytovaná firmou SSI Schäfer

Strojírenst

Elektrotechnika