Přijímací řízení

Dne 15. 3. 2023 byla odeslána pozvánka k přijímacím zkouškám.

ZAŠLETE NÁM OBRATEM POTVRZENÍ PŘIJETÍ POZVÁNKY E-MAILEM NA ADRESU sps@sps-prerov.cz.

Vzor potvrzení:
Potvrzuji převzetí pozvánky k přijímacím zkouškám pro EVIDENČNÍ ČÍSLO, JMÉNO a PŘÍJMENÍ ŽÁKA.

Pokud jste neobdrželi pozvánku, zkontrolujte prosím SPAM!

Video o škole: https://youtu.be/c8YnJWzh7hA

Delší verze: https://youtu.be/533WtHHeuyM

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023
pro 1. ročníky 2023/2024

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku Střední průmyslové školy, Přerov, Havlíčkova 2 a pro přijetí dle ustanovení § 60, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, stanovila následující kritéria:

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělávání: 

 • 23-41M/01 Strojírenství – 30 žáků
 • 26-41M/01 Elektrotechnika – 60 žáků
 • 78-42M/01 Technické lyceum – 30 žáků

Jednotná přijímací zkouška do maturitních oborů proběhne formou didaktického testu z českého jazyka a matematiky v následujících termínech:

 • řádný termín – čtyřleté obory vzdělání
  • 1. termín: 13. dubna 2023
  • 2. termín: 14. dubna 2023 
 • náhradní termín
  • 1. termín: 10. května 2023
  • 2. termín: 11. května 2023

Uchazeči budou přijati na základě těchto kritérií:

 • výsledek písemného testu z matematiky a z českého jazyka a literatury ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (Cermat)
 • dosažené výsledky na základní škole

Váhy (míra významu hodnocených skutečností):

 • výsledek písemného testu z matematiky a z českého jazyka a literatury 60 %
 • hodnocení předchozího vzdělávání 40 %

Žák uspěje, dosáhne-li z didaktického testu z matematiky minimálně 10 bodů z 50 a z didaktického testu z českého jazyka minimálně 10 bodů z 50.

O celkovém pořadí rozhoduje také aritmetický průměr známek za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1.  pololetí 9. třídy. V případě stejného aritmetického průměru všech známek rozhoduje aritmetický průměr známek za uvedená období z matematiky, fyziky a českého jazyka v tomto pořadí.

Podmínkou přijetí na obory 26-41M/01 Elektrotechnika a 23-41M/01 Strojírenství je rovněž splnění zdravotní způsobilosti umožňující absolvovat výuku v rozsahu, která je dána schválenými školními vzdělávacími programy.

Informace o přijímacím řízení na střední školy: 

 • Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý uchazeč do 1. 3. 2023.
 • Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky nejpozději 28. 4. 2023, ředitelka školy do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v prvním kole.
 • Svůj úmysl vzdělávat se na SPŠ Přerov potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a trvá 10 pracovních dnů.
 • V případě neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě se uchazeč vzdává práva být přijat ke studiu.
 • Nepřijatým uchazečům odešle ředitelka školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti odvolání. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
 • Ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, seznam přijatých uchazečů zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy.
 • Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitelka školy vyhlásit další kola přijímacího řízení, přitom postupuje stejně jako v prvním kole. 

Přijímání uchazečů ze zahraničí

Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělávání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem v termínu 18. 4. 2023 ve 14:00.

Přijímání uchazečů z Ukrajiny s vízem strpění

Zákonný zástupce žáka předloží:

 • čestné prohlášení, nemá-li vysvědčení (má-li, tak úředně ověřenou kopii)
 • žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, která bude nahrazena rozhovorem, jehož termín stanoví ředitelka školy
 • žádost o konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce
 • prostou kopii dokladu o vízu strpění

Přijímací zkouška z českého jazyka a literatury bude nahrazena pohovorem.

Po vykonání jednotné přijímací zkoušky z matematiky vytvoří ředitelka školy redukované hodnocení, což znamená vytvoření pořadí všech uchazečů ze všech částí přijímacího řízení kromě zkoušky z českého jazyka.

Podmínkou přijetí u uchazečů cizinců je splnění zdravotní způsobilosti pro studium oboru 26-41M/01 Elektrotechnika a 23-41M/01 Strojírenství.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
z matematiky a českého jazyka
SPŠ Přerov, Havlíčkova 2

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 budou probíhat pro přihlášené žáky od 28. 2. 2023 do 29. 3. 2023. Elektronické přihlašování bude uzavřeno 22. 2. 2023.

Termín:28. 2. – 29. 3. 2023
Počet lekcí:5
Zahájení:úterý 28. 2. 2023 nebo středa 1. 3. 2023 (podle Vámi zvoleného termínu)
Čas:14:30 -16:00
Cena kurzu:600,- Kč (5 lekcí)
úterýstředa
28. 2. 20231. 3. 2023
 7. 3. 2023 8. 3. 2023
14. 3. 202315. 3. 2023
21. 3. 202322. 3. 2023
28. 3. 202329. 3. 2023

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny obory

26-41-M/01 Elektrotechnika

78-42-M/01 Technické lyceum

 • zaměření na informační technologie (30 žáků)

23-41-M/01 Strojírenství (30 žáků)

Elektronická přihláška ZDE

Stipendia žákům technických oborů poskytovaná Olomouckým krajem

Žákům oboru Elektrotechnika a Strojírenství je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce.

Pravidla pro poskytování stipendia