Projekty

 

3D TISK Digitální komunita

Registrační číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA210-VET-000081801

https://www.3-d-print.eu//


EDUgrant

Naše škola se zapojila do projektu s názvem EDUgrant. Díky EDUgrantu jsme vybavili dílnu elektrotechniky a můžeme tak využívat moderní technologie a postupy ve výrobě DPS přímo ve výuce. Účast v projektu nám také umožní navázat spolupráci s dalšími školami a sdílet své zkušenosti. Jsme nadšeni a věříme, že tento projekt přispěje ke zkvalitnění výuky našich žáků. Vyhlašovatelem projektu je Eduteam-centrum celoživotního vzdělávání z. s..

Svět techniky – svět nás všech III

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001575
Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský


Projekt Svět techniky – svět nás všech III, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0001575 je spolufinancovaný Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozvoj školy prostřednictvím kariérového poradce pro studenty, vzdělávání pedagogů a inovativního vzdělávání studentů.

Národní plán doučování

Informace-o-poskytnuti-financnich-prostredku-v-ramci-NPO

Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAP OK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425
Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP
Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/

Na naší škole vzniklo centrum kolegiální podpory – CKP 02 a krajský metodický kabinet matematiky – KMK 02.

Centra kolegiální podpory na středních školách v Olomouckém kraji podněcují zájem žáků základních a středních škol o polytechnické vzdělávání cestou spolupráce pedagogů středních a základních škol. Jsou otevřenými centry pro žáky základních i středních škol s nabídkou zájmových polytechnických aktivit. Cílem je zatraktivnění technických oborů a podpora setrvání žáků v tomto typu studia.

Cílem činnosti Krajských metodických kabinetů (KMK) je vytvořit centra odborné a metodické podpory pro pedagogy SŠ v Olomouckém kraji. Kabinety pro pedagogy organizují odborné semináře a workshopy, metodické dny oborové didaktiky, stáže ve firmách a institucích, shromažďují příklady dobré praxe, ve spolupráci s odborníky z praxe vyhledávají novinky z oborů dle zaměření kabinetů. U jednotlivých KMK najdete také seznamy doporučené odborné literatury, seznamy spolupracujících firem, databázi lektorů různých specifických odborností.

https://ikap.cz/

Newsletter 1

Newsletter 2

Implementace digitalizace pro logistiku

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012361 
Název projektu: Implementace digitalizace pro logistiku
Operační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Doba realizace: 1. 12. 2019 – 30. 4. 2022

Projekt vytvoří prostředí digitálního logistického centra a logistického skladu, ve kterém uživatelé mohou virtuálně realizovat související logistické procesy. Součástí řešení bude představení moderních logistických systémů využívající vysokého stupně automatizace včetně moderních IT prvků a zavedení používání prvků automatické identifikace. Na virtuálních digitálních objektech projekt řeší reálné logistické procesy v průběhu expedice a skladování zboží.

Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu žáků SŠ.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 https://vslg.cz/o-skole/veda-a-vyzkum/projekty/implementace-digitalizace-pro-logistiku/

EKOVÝUKA

Název projektu: Ekovýuka 13 – Zdroje energie – dotace z rozpočtu Olomouckého kraje a statutárního města Přerova
Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Název projektu: Ekovýuka 12 – Příroda a zdraví – dotace z rozpočtu Olomouckého kraje a statutárního města Přerova
Doba realizace: 1. 3. 2021 – 31. 12. 2021

Název projektu: Ekovýuka 11 – Rostliny v krajině – dotace z rozpočtu Olomouckého kraje a statutárního města Přerova
Doba realizace: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2020

Název projektu: Ekovýuka 10 – Nedostatek vody – dotace z rozpočtu Olomouckého kraje a statutárního města Přerova
Doba realizace: 1. 3. 2019 – 31. 12. 2019

Název projektu: Ekovýuka 9 – Klima a příroda – dotace z rozpočtu Olomouckého kraje a statutárního města Přerova
Doba realizace: 1. 3. 2018 – 31. 12. 2018

Projekt se zaměřuje na zavedení inovativních metod výuky ekologie, která probíhá metodou exkurzí a vědomostní soutěže. Tradiční Ekosoutěž probíhá ve 4 kolech. Rozvíjí se vztah k přírodě a jejímu udržitelnému rozvoji.

Certifikát

certifikát

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375
Název projektu: Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Termín realizace: 1. 11. 2017 – 31. 10. 2020 

Naše škola se účastní projektu s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce (projekt je též znám jako IKAP – Implementace krajských akčních plánů). Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizátorem je Krajský úřad Olomouckého kraje.

Cílem tohoto projektu je naplnění vybraných priorit z krajského akčního plánu, vytvoření 14 krajských Center kolegiální podpory (CKP), jejichž součástí budou krajské metodické kabinety (KMK).

Ve školách, které se zapojily do projektu, je očekávaným výsledkem zkvalitnění spolupráce pedagogů SŠ i ZŠ, předávání a sdílení zkušeností v gramotnostech včetně zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání s výhledem na kvalitní uplatnění absolventů na trhu práce.

Pedagogickým pracovníkům projekt umožní vyšší kvalitu výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace díky odbornému zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními odborných učeben, laboratoří a dalších odborných pracovišť.

Generálním partnerem s finanční spoluúčastí je Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK), které je zájmovým sdružením právnických osob – 26 středních a vyšších odborných škol v kraji.

Svět techniky – svět nás všech

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004493
Název projektu: Svět techniky – svět nás všech
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Termín realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019 

Projekt je zaměřen na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím série doučování, dále také na podporu při vstupu na trh práce a také další vzdělávání pedagogických pracovníků školy.

Cesty k ruštině na Střední průmyslové škole Přerov

Kód projektu: 2016-1-CZ01-KA101-023029 
Název projektu: Cesty k ruštině na Střední průmyslové škole Přerov
Doba realizace: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2017

Projekt se zaměřuje na podporu profesního rozvoje a klíčových osobních a odborných metodických a metodologických kompetencí učitelů ruského jazyka s dopadem na žáky, učitele cizích jazyků a i na učitele v Olomouckém kraji v oblasti výuky a studia ruského jazyka a cizích jazyků. 

Cesty k ruštině na SPŠ Přerov

Informace 1

Informace 2

Diseminace

EKOVÝUKA 8

Název projektu: Ekovýuka 8 – EVVO – dotace z rozpočtu Olomouckého kraje a statutárního města Přerova
Doba realizace: 1. 5. 2017 – 30. 11. 2017

Projekt se zaměřuje na zavedení inovativních metod výuky ekologie, která probíhá metodou exkurzí a soutěže zaměřených na přírodu regionu. Ekosoutěž probíhá ve 4 kolech – naučené stezky, lesní ekosystém, vodní ekosystém, luční ekosystém. Rozvíjí se vztah k přírodě a jejímu udržitelnému rozvoji.

Digitálně a interaktivně

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0030 
Název projektu: Digitálně a interaktivně
Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Doba realizace: 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků škol pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle jsou jednotlivé vzdělávací programy využívající e-learningové podpory, evaluačních nástrojů a systém mentoringu a koučinku.

Vzdělávací programy jsou koncipovány s důrazem na praktická cvičení pedagogů a přímé využití ICT ve výuce. Důležitou součástí je nákup mobilních dotykových zařízení pro pedagogy. Požadavku informační gramotnosti u žáků totiž nelze dosáhnout bez informačně gramotných pedagogů. Realizací projektu dochází ke komplexnímu rozvoji lidských zdrojů v počátečním vzdělávání reflektující moderní trendy v ICT.

Tisková zpráva 1.docx

Tisková zpráva 2.pdf

Tisková zpráva 3.pdf

Tisková zpráva 4.pdf

Elektrotechnické inovace

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0043
Název projektu: Inovace elektrotechnického vzdělávání
Financování projektu: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky
Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Doba realizace: 1. 8. 2013 – 31. 12. 2014

Cílem projektu je podpořit další rozvoj technického vzdělávání žáků prostřednictvím využití programovacích a řídících systémů a moderních prvků elektrotechniky. Dojde k zapojení nových hardware prvků typu programovatelných automatů a programovatelných logických obvodů s využitím software prostředků pro jejich řízení.

Moderní přístroje a pomůcky využívané při praktické výuce žáků zvýší jejich konkurenceschopnost a budoucí uplatnění na trhu práce. Žáci se seznámí se současným stavem vývoje elektronických zařízení a v praxi pak i s postupem návrhu programovatelných obvodů FPGA (programovatelná hradlová pole, popř. programovatelné číslicové obvody). 

Tisková_zpráva_PLC_1.pdf

Tisková_zpráva_PLC_2.pdf

Tisková_zpráva_PLC_3.pdf


Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji
Příjemce projektu: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009
Financování projektu: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky
Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Doba realizace: 1. 9. 2013 – 30. 06. 2015

Naše škola je partnerem projektu „PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI“ podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje. Nástroje k dosažení těchto cílů jsou především:

 • Vybudování/inovace regionálního centra vzdělávání
 • Zvýšení kvality vzdělávání zapojením odborníků z praxe a akademické sféry
 • Rozšíření poskytovaného vzdělávání o specificky zaměřené zájmové vzdělávání
 • Aktivizace a iniciace zájmu cílových skupin z řad žáků základních škol
 • Implementace moderních metod vzdělávání (badatelství, vzájemné učení apod.), vytvoření kooperativních komunit.

V rámci realizace projektu dojde k zásadnímu rozšíření možností volnočasových aktivit pro žáky středních a základních škol v našem regionu, dále vzniknou programy vzájemného učení a dojde ke sdílení odborných učeben středních škol pro povinnou výuku základních škol. Rovněž bude vytvořena komplexní databáze elektronických výukových materiálů pro příslušné obory, které budou navíc reflektovat nově vybudovaná či inovovaná regionální centra vzdělávání. Neméně důležitou součástí projektu bude spolupráce nejen se zástupci zaměstnavatelů v rámci komunitního rozvoje, ale také s akademickou sférou.

Projekt vznikl, aby pomohl odstranit klesající tendenci zájmu o přírodovědné a technické obory. Zejména v případě technických oborů je sledován protichůdný vývoj, tedy že se snižuje počet absolventů technických oborů a současně se poptávka bez ohledu na tento pokles zvyšuje. Tato poptávka se i nadále bude zvyšovat, ale pouze za předpokladu, že dojde ke zvýšení kvalifikace absolventů a jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Důraz musí být kladen na reflexi aktuálních požadavků trhu práce, propojením teorie s praxí a zejména držení kroku s moderními technologiemi.

Anotace

2014_02_workshopy.pdf

newsletter – kraj – 3.pdf

newsletter_P12_1.pdf

newsletter_P12_2.pdf

newsletter_P12_3.pdf

newsletter_P12_4.pdf

newsletter_P12_5.pdf

harmonogram_kroužků pro ZŠ 2015-16

harmonogram kroužků pro ZŠ 2016-17      

harmonogram kroužků pro ZŠ 2017-18      

workshopy – program_vzájemného učení na SPŠ Přerov

newsletter_P12_6.pdf

Elektronická učebnice https://eluc.kr-olomoucky.cz


Dějiny v pohodě

Název projektu: Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0058
Doba realizace projektu: 1. 1. 2011 – 31. 08. 2014

http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/2371/anotace-projekt-inovace-vyuky-dejin.pdf

https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/1906

KVALITECH

Název projektu: DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO TECHNICKÉ KVALIFIKACE
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/04.0006
Doba realizace projektu: 1. 8. 2013 – 30. 06. 2015

Účastníci projektu:

 • Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
 • Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
 • Střední průmyslová škola Hranice
 • Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2
 • Střední odborná škola a SOU, Šumperk, Gen. Krátkého 30
 • Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6

Cílem projektu je vytvoření nabídky šesti programů dalšího vzdělávání.
Pět programů bude zpracováno v režimu Národní soustavy kvalifikací (NSK) pro profesní kvalifikace oboru Obráběč kovů. Šestý program dalšího vzdělávání pro profesi Řidič kamionové dopravy navazuje na školní vzdělávací program k rozvoji kompetencí absolventů automobilních oborů z počátečního vzdělávání. Vznikne unikátní program, vytvořený ve spolupráci a na základě požadavků dopravních firem.

Všechny programy dalšího vzdělávání budou modulově strukturovány, ke každému modulu bude vytvořena učebnice s testy pro ověření znalostí a dále budou vypracována kritéria hodnocení ke složení zkoušek. 

Informace

Tisková_zpráva.pdf

Tisková_zpráva_1.pdf

Tisková_zpráva_2.pdf

Tisková_zpráva_3.pdf

Tisková_zpráva_4.pdf

Tisková_zpráva_5.pdf

Tisková_zpráva_6.pdf


EU peníze středním školám

Název projektu: EU peníze středním školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0413
Doba realizace projektu: 1. 9. 2012 – 31. 8. 2014

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Klíčové aktivity:

 • III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT,
 • IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol,
 • VI/2 – Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti,
 • II/3 – Metodický kurz pro učitele cizích jazyků. 

Příručka
Smlouva


Posilování spolupráce

Název projektu: Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/01.0021
Doba realizace projektu: 1. 2. 2012 – 31. 12. 2013 

Cílem projektu je prohloubení spolupráce mezi SOŠ Olomouckého kraje na jedné straně a regionálními podnikatelskými subjekty na straně druhé. Tato spolupráce bude vystavěna na třech nosných pilířích:

Primárním nosným pilířem pro budování spolupráce bude unikátní interaktivní webový portál, na kterém bude docházet k síťovému propojování zaměstnavatelů a SOŠ v Olomouckém kraji.

Dalším pilířem projektu je rozvíjení osobní spolupráce mezi SOŠ a zaměstnavateli v oblasti poskytování odborných stáží a praxí pro žáky ve firmách. Žáci si zde osvojí pracovní návyky, lépe se naučí orientovat v pracovním prostředí a zvýší se tak jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Třetím z nosných pilířů projektu je popularizace technických oborů zaváděním nových propagačních nástrojů a prvků motivace žáků základních škol ke studiu těchto oborů.

Anotace
Portál

https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/3230


Podpora technického vzdělávání CAD

Název projektu: Podpora technického vzdělávání v CAD aplikacích za využití ICT techniky
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/01.0054
Doba realizace projektu: 1.2.2012 – 31.7.2013 

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj technického vzdělávání v CAD aplikacích za využití ICT prvků v přímé výuce. Konkrétně se jedná o zapojení nových výkonných HW zařízení při využívání nejnovějších poznatků z oblasti Auto CAD, Inventor, CAM-Heidenhain, CAM-AlphaCAM a PRA-Sinumerik a uzpůsobení nových digitálních výukových pomůcek při výuce strojírenství.

Smlouva o dílo
Kupní smlouva

Materiály vytvořené v rámci projektu jsou k dispozici na 
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/2425


Matematika s radostí

Název projektu: Matematika s radostí – vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0042
Příjemce projektu: VŠB – TU Ostrava
Doba realizace projektu: 1.6.2012 – 31.5.2015

Projekt se zaměřuje zejména na odstranění obav z výuky matematiky, zvýšení kvality a efektivity výuky. Vytvořením interaktivního vzdělávacího obsahu chce žáky zaujmout,přinést jim radost z učení, zajímavou formou a nenásilně zlepšovat jejich matematické znalosti a dovednosti a klást důraz na motivaci, geometrickou interpretaci a praktické využití probíraných pojmů.

Multimediální vzdělávání podpoří zkušenostní a zážitkové učení, dojde k aktivizaci studentů a k rozvoji jejich kompetencí k učení, k řešení problémů a komunikativnosti. Pomocí individuálních i týmových her, kvízů a testů se vyvolá atmosféra soutěživosti a posílí se motivace k učení.

Vytvořené materiály pokryjí většinu témat středoškolské matematiky a díky modularitě a zpracování ve třech úrovních obtížnosti budou použitelné pro střední školy různých zaměření.

Smlouva

Stránky projektu http://msr.vsb.cz/

Projekt byl vybrán a odkaz na něj také již vložen na portál Scientix (www.scientix.eu). Scientix je projekt sdružení European Schoolnet, který má za cíl propagovat a podporovat vzdělávání v oblasti matematiky, přírodních věd, technických oborů a ICT. Na svých stránkách shromažďuje informace o zajímavých projektech z celé Evropy, které mohou využít učitelé, vědečtí pracovníci, projektoví koordinátoři apod. Díky tomu budou materiály vytvořené v našem projektu propagovány v daleko větším měřítku a budou k dispozici učitelům z celé Evropy. Portál Scientix navíc nabízí svým uživatelům bezplatný překlad „svých“ výukových materiálů, tzn. našim produktům se otevírá cesta pro převedení i do jiných evropských jazyků.

Odkaz na náš projekt je zde:

http://www.scientix.eu/web/guest/projects/project-detail?p_p_id=webcontentbr