Elektrotechnika se zaměřením na počítačové řízení

Elektrotechnika 26-41-M/01

  • se zaměřením na počítačové řízení
     

Název ŠVP: Elektrotechnika se zaměřením na počítačové řízení
Kód a název oboru: vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Učební plán Elektrotechnika – počítačové řízení

1. Charakteristika studijního oborou

Studijní obor automatizační technika připravuje žáky na profesi středních technicko-hospodářských pracovníků. Je zaměřen na výchovu odborníků, kteří získají znalosti v oblasti informační, řídící a měřící techniky. Absolvent daného oboru získá znalosti jak v oblasti software, tak i v oblasti hardware ( PC, rozhraní, jednočipové mikrokontroléry, programovatelné automaty, programovatelná logická pole). Důraz je kladen na aplikaci nejmodernější výpočetní techniky v řízení, měření a sběru dat. Studenti si osvojí práci s grafickými systémy, např. s programem Orcad – profesionálním systémem pro školy, který je nástrojem pro konstrukci elektronických zařízení, analogových i číslicových. Předností absolventů je vysoká adaptabilita, která je dána skladbou odborných předmětů.

Žáci jsou dále připravováni pro studium na vysokých školách, zejména na elektrotechnických fakultách. Množství poznatků a rychlost vývoje v technických oborech zvýhodňuje absolventy průmyslových škol v průběhu vysokoškolského studia, což se projevuje ve vysokém počtu našich absolventů, kteří zdárně ukončili vysokoškolské studium a dnes pracují jako vědečtí pracovníci a inženýři. Studium je doplněno o fyzikální a matematické semináře, které také velkou měrou přispívají k lepšímu přechodu ze střední na vysokou školu a jejímu zvládnutí.

2. Uplatnění absolventa

Absolventi si osvojují vědomosti a dovednosti nutné pro práci techniků, tj. konstruktérů, technologů, programátorů a správců počítačových sítí. Široký odborný profil s nezbytným všeobecným vzděláním umožňuje uplatnit se v elektrotechnickém, strojírenském, chemickém nebo potravinářském průmyslu, v dopravě, v medicíně a v dalších oborech.

Uplatnění na trhu práce v zahraničí usnadňuje výuka cizích jazyků. 

3. Směry vzdělávání absolventa

Příslušné vzdělávání získávají žáci v odborných předmětech a ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Stěžejní odborné předměty jsou automatizační technika a elektronika. Tyto dva základní předměty jsou teoretickým zdrojem pro konstrukční cvičení, elektrotechnická měření a číslicovou techniku, kde žáci řeší konkrétní úkoly především s použitím výpočetní techniky.

4. Odborná praxe

Výuka praxe poskytuje žákům návyky a zkušenosti při návrhu, konstrukci a měření elektrotechnických zařízení a seznamuje je s postupy při diagnostice závad s využitím měření techniky. Žáci se v rámci praxe seznámí s nářadím a strojním vybavením pro obrábění materiálů, s technikou výroby plošných spojů, s návrhem a konstrukcí základních elektronických obvodů, s měřením a nastavením požadovaných parametrů elektronických obvodů s diagnostikou pro vyhledávání závad. Nezbytnou součástí je dodržování bezpečnosti při práci na zařízeních nízkého napětí. Výuka se provádí v dílnách a laboratořích vybavených nářadím, přístrojovou technikou a potřebnými stroji. Součástí výuky je praxe žáků na pracovištích firem v regionu. 

Stipendia žákům technických oborů poskytovaná Olomouckým krajem

Žákům oboru Elektrotechnika a Strojírenství je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce.

Pravidla pro stipendia OK

Elektrotechnika – počítačové řízení 26-41-M/01
Elektrotechnika – počítačové řízení 26-41-M/01
Elektrotechnika – počítačové řízení 26-41-M/01
Elektrotechnika – počítačové řízení 26-41-M/01
Elektrotechnika – počítačové řízení 26-41-M/01
Elektrotechnika – počítačové řízení 26-41-M/01
Elektrotechnika – počítačové řízení 26-41-M/01
Elektrotechnika – počítačové řízení 26-41-M/01

.