O škole

Školská tradice města Přerova je neobyčejně bohatá. Je důkazem toho, že zde byla v praxi uskutečňována myšlenka Jana Amose Komenského: „Šťastný je národ ten, který má mnoho škol moudře zřízených.“

Jakub Škoda, první ředitel přerovského gymnázia, politik a pedagog, tvůrce základního a středního školství v našem městě, roce 1884 navrhl, aby dvacet tisíc zlatých bylo věnováno na zřízení strojnické školy, která je, podle jeho mínění, pro Přerov velmi důležitá.

Vyučování na nově zřízené odborné škole strojnické bylo zahájeno 4. listopadu 1889 v přízemních místnostech gymnazijní budovy.

Teprve smlouvou z 23.10.1909 se obec zavázala postavit nové školní budovy na rohu ulice Havlíčkovy a Komenského.

V září r. 1914 byla škola předána svému účelu. Rozsáhlá budova byla postavena nákladem 460 000 korun.

Odborná škola strojnická byla ve školním roce 1919/1920 přeměněna na státní průmyslovou školu s oddělením mistrovské školy strojnické a s odbočkou pro válečné invalidy. Zájem o studium byl mimořádný. Do prvního ročníku se přihlásilo 86 žáků, z nichž mohlo být přijato jen čtyřicet.

V roce 1927 přešel z Prešova do Přerova RNDr. Alois Mazurek, honorovaný docent brněnské techniky pro předměty užitá optika a konstrukce měřících přístrojů. Na základě zkušeností, získaných za pobytu na průmyslové škole pro jemnou mechaniku v Göttingenu, v závodech v Německu a ve Francii a při hospitování na pařížské Sorbonně, začal ihned s reorganizací školy. Nové oddělení začalo pracovat pod názvem mistrovská škola jemné mechaniky a optiky.

Léta okupace zůstávají v historii školy smutnou kapitolou. I zde si Druhá světová válka vybrala svoji krutou daň. Pamětní deska „Na paměť umučeným za německé okupace“, umístěná v prvním poschodí školy, připomíná jména těch, kteří se pádu německého fašismu nedočkali. Byli to ing. František Dráb, profesor školy, Petr Buček a Jaroslav Vyhlídal, studenti.

Poválečný vývoj přerovské průmyslové školy představuje dobu jejího největšího rozmachu. Začátky však byly velice obtížné, neboť bylo nutné překonat především následky války.

Z popudu frekventantů dálkového studia strojního inženýrství z tehdejšího olomouckého a gottwaldovského tegionu bylo v ústavu v r. 1953 zřízeno středisko dálkového studia ČVUT v Praze, od roku 1956 řízené VUT v Brně. Za dobu své existence do roku1983 umožnilo mnohým posluchačům získat touto mimořádnou formou studia odborné vysokoškolské vzdělání.

V šedesátých letech přibyl na průmyslové škole k oborům strojírenství , přesná mechanika a optika dočasně (1963-1970) ještě třetí obor, a to výroba, rozvod a užití elektrické energie. Na večerní škole byla výuka rozšířena o sdělovací techniku.

Od školního roku 1964/1965 se dosavadní přesná mechanika a optika změnila na přístrojovou a automatizační techniku.

Při generální opravě hlavní budovy v letech 1971/1972 vznikly nové laboratoře fyziky, chemie, elektrotechniky a automatizační techniky.

Obsahová a organizační přestavba středních škol, uskutečňovaná od roku 1984, přinesla s sebou opět změnu oborů. Obor strojírenství se rozdělil dočasně na strojírenskou technologii a strojírenskou konstrukci.

V roce 1989 oslavila Střední průmyslová škola v Přerově sto let své existence.

Po listopadu 1989 dochází k další reorganizaci. Opět je otevřen obor strojírenství a nově se zavádí obor technická administrativa strojní a později i elektro. Obor automatizační technika byl nahrazen oborem elektrotechnika. V současné době je obor automatizační technika znovu zaveden.

Povodeň přinesla nová přátelství. Přátelství studentů Střední průmyslové školy v Přerově se studenty německého Wolfsburgu začalo netradičně, vyvolala jej právě červencová povodeň v roce 1997. V listopadu přijelo do Přerova sedm německých studentů s vychovatelem, překonali osmisetkilometrovou vzdálenost, aby pomohli odstraňovat následky živelné pohromy a předali částku dvě stě tisíc korun, kterou přispěli zaměstnanci společnosti Volkswagen na obnovu a vybavení naší školy. V následujících letech se uskutečnily výměnné pobyty studentů, dodnes obě školy udržují přátelské vztahy.

V současné době škola hledá nové kontakty se školami podobného charakteru, zejména v evropských zemích.

Oslavy 130. výročí založení školy

Video o škole: https://youtu.be/c8YnJWzh7hA

Delší verze: https://youtu.be/533WtHHeuyM

FOTOGALERIE

Setkání zaměstnanců

Setkání s hosty

Den otevřených dveří

Oslavy 120. výročí založení školy

Oslavy 120. výročí založení školy vyvrcholily ve dnech 23.- 25. 10. 2009.

V pátek dopoledne se pozvaní hosté, zástupci KÚ v Olomouci, města Přerova, partnerských firem, středních a vysokých škol, sešli na slavnostní konferenci. V jednotlivých vystoupeních nejen ocenili přínos školy pro výchovu technických odborníků pro firmy v regionu, ale ukazovali i cesty, jak vzájemnou spolupráci rozvíjet v dalších letech.

Odpoledne se do školy vrátili její bývalí zaměstnanci. O své vzpomínky a zajímavé postřehy se podělili i s moderátorkou Kabelové televize Přerov, která průběh oslav také zaznamenala.

K probíhajícím oslavám se připojili i zástupci partnerské školy z německého Wolfsburgu, se kterými jsme si připomněli nejen desetiletou spolupráci, ale společné jednání přineslo také návrhy na budoucí žákovské projekty.

Během celé soboty a nedělního dopoledne se škola otevřela pro veřejnost. A tak přicházeli jednotlivci, mnozí bývalí maturanti přivedli své děti, některé třídy využily výročí školy k organizování třídního srazu. Dnešní studenti, kteří se podíleli na organizaci oslav, si tak vyslechli vzpomínky a příhody těch, kteří maturovali třeba už v roce 1949.

Oslavám školy byla věnována také sobotní mše, která se stala příjemným zastavením v dnešní uspěchané době. Není bez zajímavosti, že i zde k nám promlouvali naši bývalí žáci.