Projekty

Cesty k ruštině na Střední průmyslové škole Přerov

logo.png

Kód projektu: 2016-1-CZ01-KA101-023029 
Název projektu: Cesty k ruštině na Střední průmyslové škole Přerov
Doba realizace: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2017

Projekt se zaměřuje na podporu profesního rozvoje a klíčových osobních a odborných metodických a metodologických kompetencí učitelů ruského jazyka s dopadem na žáky, učitele cizích jazyků a i na učitele v Olomouckém kraji v oblasti výuky a studia ruského jazyka a cizích jazyků. 

Cesty k ruštině na SPŠ Přerov

 

 

Digitálně a interaktivně

logolink_barevna_WEB.jpg

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0030 
Název projektu: Digitálně a interaktivně
Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Doba realizace: 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků škol pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle jsou jednotlivé vzdělávací programy využívající e-learningové podpory, evaluačních nástrojů a systém mentoringu a koučinku.

Vzdělávací programy jsou koncipovány s důrazem na praktická cvičení pedagogů a přímé využití ICT ve výuce. Důležitou součástí je nákup mobilních dotykových zařízení pro pedagogy. Požadavku informační gramotnosti u žáků totiž nelze dosáhnout bez informačně gramotných pedagogů. Realizací projektu dochází ke komplexnímu rozvoji lidských zdrojů v počátečním vzdělávání reflektující moderní trendy v ICT.

2015_02_DaI_1.png

Tisková zpráva 1.docx

Tisková zpráva 2.pdf

Tisková zpráva 3.pdf

Tisková zpráva 4.pdf

 

Elektrotechnické inovace

univ2sponzori.jpg

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0043
Název projektu: Inovace elektrotechnického vzdělávání
Financování projektu: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky
Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Doba realizace: 1. 8. 2013 – 31. 12. 2014

 

Cílem projektu je podpořit další rozvoj technického vzdělávání žáků prostřednictvím využití programovacích a řídících systémů a moderních prvků elektrotechniky. Dojde k zapojení nových hardware prvků typu programovatelných automatů a programovatelných logických obvodů s využitím software prostředků pro jejich řízení.

Moderní přístroje a pomůcky využívané při praktické výuce žáků zvýší jejich konkurenceschopnost a budoucí uplatnění na trhu práce. Žáci se seznámí se současným stavem vývoje elektronických zařízení a v praxi pak i s postupem návrhu programovatelných obvodů FPGA (programovatelná hradlová pole, popř. programovatelné číslicové obvody). 

Tisková_zpráva_PLC_1.pdf

Tisková_zpráva_PLC_2.pdf

Tisková_zpráva_PLC_3.pdf


 2014_11_pohyb.png

 2014_11_pohyb1.png

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

logolink.png

Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji
Příjemce projektu: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009
Financování projektu: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky
Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Doba realizace: 1. 9. 2013 – 30. 06. 2015

Naše škola je partnerem projektu „PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI“ podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje. Nástroje k dosažení těchto cílů jsou především:

 • Vybudování/inovace regionálního centra vzdělávání
 • Zvýšení kvality vzdělávání zapojením odborníků z praxe a akademické sféry
 • Rozšíření poskytovaného vzdělávání o specificky zaměřené zájmové vzdělávání
 • Aktivizace a iniciace zájmu cílových skupin z řad žáků základních škol
 • Implementace moderních metod vzdělávání (badatelství, vzájemné učení apod.), vytvoření kooperativních komunit.

 

V rámci realizace projektu dojde k zásadnímu rozšíření možností volnočasových aktivit pro žáky středních a základních škol v našem regionu, dále vzniknou programy vzájemného učení a dojde ke sdílení odborných učeben středních škol pro povinnou výuku základních škol. Rovněž bude vytvořena komplexní databáze elektronických výukových materiálů pro příslušné obory, které budou navíc reflektovat nově vybudovaná či inovovaná regionální centra vzdělávání. Neméně důležitou součástí projektu bude spolupráce nejen se zástupci zaměstnavatelů v rámci komunitního rozvoje, ale také s akademickou sférou.

Projekt vznikl, aby pomohl odstranit klesající tendenci zájmu o přírodovědné a technické obory. Zejména v případě technických oborů je sledován protichůdný vývoj, tedy že se snižuje počet absolventů technických oborů a současně se poptávka bez ohledu na tento pokles zvyšuje. Tato poptávka se i nadále bude zvyšovat, ale pouze za předpokladu, že dojde ke zvýšení kvalifikace absolventů a jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Důraz musí být kladen na reflexi aktuálních požadavků trhu práce, propojením teorie s praxí a zejména držení kroku s moderními technologiemi.

Anotace

2014_02_workshopy.pdf

newsletter - kraj - 3.pdf

newsletter_P12_1.pdf

newsletter_P12_2.pdf

newsletter_P12_3.pdf

newsletter_P12_4.pdf

newsletter_P12_5.pdf

harmonogram_kroužků pro ZŠ 2015-16.pdf

http://sps-prerov.cz/aktuality/krouzky-pro-zaky-zs-ve-skolnim-roce-201617/

 

Elektronická učebnice https://eluc.kr-olomoucky.cz


 

  

Dějiny v pohodě

Název projektu: Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0058
Doba realizace projektu: 1. 1. 2011 – 31. 08. 2014

 

2015_01_dejiny_logo.png

http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/2371/anotace-projekt-inovace-vyuky-dejin.pdf

https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/1906

 

KVALITECH

Název projektu: DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO TECHNICKÉ KVALIFIKACE
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/04.0006
Doba realizace projektu: 1. 8. 2013 – 30. 06. 2015

kvalitech.png

Účastníci projektu:

 • Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
 • Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
 • Střední průmyslová škola Hranice
 • Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2
 • Střední odborná škola a SOU, Šumperk, Gen. Krátkého 30
 • Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6

Cílem projektu je vytvoření nabídky šesti programů dalšího vzdělávání.
Pět programů bude zpracováno v režimu Národní soustavy kvalifikací (NSK) pro profesní kvalifikace oboru Obráběč kovů. Šestý program dalšího vzdělávání pro profesi Řidič kamionové dopravy navazuje na školní vzdělávací program k rozvoji kompetencí absolventů automobilních oborů z počátečního vzdělávání. Vznikne unikátní program, vytvořený ve spolupráci a na základě požadavků dopravních firem.

Všechny programy dalšího vzdělávání budou modulově strukturovány, ke každému modulu bude vytvořena učebnice s testy pro ověření znalostí a dále budou vypracována kritéria hodnocení ke složení zkoušek. 

Informace

Tisková_zpráva.pdf

Tisková_zpráva_1.pdf

Tisková_zpráva_2.pdf

Tisková_zpráva_3.pdf

Tisková_zpráva_4.pdf

Tisková_zpráva_5.pdf

Tisková_zpráva_6.pdf


 

 

EU peníze středním školám

Název projektu: EU peníze středním školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0413
Doba realizace projektu: 1. 9. 2012 – 31. 8. 2014

logo_digitalni_skola_dva.png

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Klíčové aktivity:

 • III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT,
 • IV/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol,
 • VI/2 - Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti,
 • II/3 - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků. 

Příručka
Smlouva


 

 

Posilování spolupráce

Název projektu: Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/01.0021
Doba realizace projektu: 1. 2. 2012 – 31. 12. 2013 

Spoluprace-logolink-barva.jpg

Cílem projektu je prohloubení spolupráce mezi SOŠ Olomouckého kraje na jedné straně a regionálními podnikatelskými subjekty na straně druhé. Tato spolupráce bude vystavěna na třech nosných pilířích:

LogoSpoluprace.jpg

Primárním nosným pilířem pro budování spolupráce bude unikátní interaktivní webový portál, na kterém bude docházet k síťovému propojování zaměstnavatelů a SOŠ v Olomouckém kraji.

Dalším pilířem projektu je rozvíjení osobní spolupráce mezi SOŠ a zaměstnavateli v oblasti poskytování odborných stáží a praxí pro žáky ve firmách. Žáci si zde osvojí pracovní návyky, lépe se naučí orientovat v pracovním prostředí a zvýší se tak jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Třetím z nosných pilířů projektu je popularizace technických oborů zaváděním nových propagačních nástrojů a prvků motivace žáků základních škol ke studiu těchto oborů.

Anotace
Portál

https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/3230


 

 

Podpora technického vzdělávání CAD

Název projektu: Podpora technického vzdělávání v CAD aplikacích za využití ICT techniky
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/01.0054
Doba realizace projektu: 1.2.2012 – 31.7.2013 

logo_digitalni_skola_dva.png

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj technického vzdělávání v CAD aplikacích za využití ICT prvků v přímé výuce. Konkrétně se jedná o zapojení nových výkonných HW zařízení při využívání nejnovějších poznatků z oblasti Auto CAD, Inventor, CAM-Heidenhain, CAM-AlphaCAM a PRA-Sinumerik a uzpůsobení nových digitálních výukových pomůcek při výuce strojírenství.

Smlouva o dílo
Kupní smlouva

Materiály vytvořené v rámci projektu jsou k dispozici na 
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/2425


 

 

Matematika s radostí

Název projektu: Matematika s radostí – vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0042
Příjemce projektu: VŠB – TU Ostrava
Doba realizace projektu: 1.6.2012 – 31.5.2015

Projekt se zaměřuje zejména na odstranění obav z výuky matematiky, zvýšení kvality a efektivity výuky. Vytvořením interaktivního vzdělávacího obsahu chce žáky zaujmout,přinést jim radost z učení, zajímavou formou a nenásilně zlepšovat jejich matematické znalosti a dovednosti a klást důraz na motivaci, geometrickou interpretaci a praktické využití probíraných pojmů.

Multimediální vzdělávání podpoří zkušenostní a zážitkové učení, dojde k aktivizaci studentů a k rozvoji jejich kompetencí k učení, k řešení problémů a komunikativnosti. Pomocí individuálních i týmových her, kvízů a testů se vyvolá atmosféra soutěživosti a posílí se motivace k učení.

Vytvořené materiály pokryjí většinu témat středoškolské matematiky a díky modularitě a zpracování ve třech úrovních obtížnosti budou použitelné pro střední školy různých zaměření.

Smlouva

Stránky projektu http://msr.vsb.cz/

Projekt byl vybrán a odkaz na něj také již vložen na portál Scientix (www.scientix.eu). Scientix je projekt sdružení European Schoolnet, který má za cíl propagovat a podporovat vzdělávání v oblasti matematiky, přírodních věd, technických oborů a ICT. Na svých stránkách shromažďuje informace o zajímavých projektech z celé Evropy, které mohou využít učitelé, vědečtí pracovníci, projektoví koordinátoři apod. Díky tomu budou materiály vytvořené v našem projektu propagovány v daleko větším měřítku a budou k dispozici učitelům z celé Evropy. Portál Scientix navíc nabízí svým uživatelům bezplatný překlad "svých" výukových materiálů, tzn. našim produktům se otevírá cesta pro převedení i do jiných evropských jazyků.

Odkaz na náš projekt je zde:
http://www.scientix.eu/web/guest/projects/project-detail?p_p_id=webcontentbr

  

 

Digitální škola II

Název projektu: Digitální škola II - podpora využití ICT ve výuce technických a všeobecných předmětů
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0059
Doba realizace projektu: 1.1.2011 – 30.6.2012

logo_digitalni_skola_dva.png

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj technického a všeobecného vzdělávání za využití ICT prvků v přímé výuce. Konkrétně se jedná o zapojení digitálních výukových pomůcek (e-učebnice, e-testy, procvičovací aplikace, prezentace aj.) do výuky strojírenství a českého jazyka. Projekt navazuje na podpořený úspěšný projekt Digitální škola: podpora ICT ve výuce technických předmětů, který je tímto rozšířen o další e-learningové prvky a rozvíjí původní myšlenku rozvoj ICT gramotnosti žáků. Projekt se skládá z několika stěžejních fází, z nichž hlavní je tvorba nových výukových pomůcek, jejich pilotní odzkoušení formou výuky i umístěním na webové rozhraní projektu, vše doplněné o nezbytné proškolení učitelů a žáků v používání ICT technologií ve výuce.

Tisková zpráva - leden 2012

https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/2092


 

  

Vzdělávání učitelů matematiky

Název projektu: Další vzdělávání učitelů matematiky středních škol, zaměřené na zvyšování motivace žáků studovat na vysokých školách technického směru
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0001
Příjemce projektu: VUT Brno
Doba realizace projektu: 1.3.2010 – 28.2.2013

Smyslem projektu je zprostředkovat středoškolským učitelům matematiky současnou realitu výuky na vysokých školách technického směru tak, aby bylo možno zajistit hladký a pokud možno bezproblémový přechod studentů středních škol na vysokou školu technického směru. Výhodou pro střední školy zapojené do projektu bude kvalitně připravený a spokojený absolvent (a učitel utvrzený ve smyslu své práce); výhodou pro vysoké školy bude připravený student, jenž nebude překvapen vysokoškolskou realitou a který nebude muset na začátku svého studia čelit zbytečným nedorozuměním a problémům. Výhodou pro obě strany pak bude navázaná spolupráce, kterou bude možné v budoucnu dále rozvíjet.

Cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků středních škol v následujících oblastech:

 • zvyšování zájmu studentů o studium technických oborů,
 • využití informačních a komunikačních technologií ve výuce,
 • získání přehledu o aktuálních trendech ve výuce matematiky na vysokých školách technického směru,
 • zkvalitnění jazykových dovedností v oblasti matematické terminologie v angličtině. 

https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/173


 

 

Virtuální svět mladých

VIRTUÁLNÍ SVĚT MLADÝCH NA SPŠ PŘEROV

V neděli 12. 9. 2010 přivítala Střední průmyslová škola v Přerově skupinu 18 německých studentů z odborného gymnázia BBS 2 Wolfsburgu a navázala tak na vzájemnou dlouholetou spolupráci. Od jara minulého školního roku studenti zpracovávali téma projektu „Virtuální svět mladých“.

K účasti na projektu byl vybrán 1. ročník Technického lycea. Do června 2010 vytvářeli studenti prezentace v anglickém jazyce na konkrétnější témata: kyberšikana, novinky ve výpočetní technice, nebezpečí na internetu, vliv počítačových her na život a vliv počítačů na psychiku jedince.

V týdnu od 12. do 17. 9. 2010 představovali čeští i němečtí studenti své prezentace a diskutovali společně nad danou problematikou v anglickém jazyce. Studenti navštívili přerovský zámek, Muzeum J. A. Komenského, propast Macochu, Punkevní jeskyně a zavítali také do Brna. Prohlídka města Přerova byla zpestřena využitím audioprůvodce „City Walk“ s možností volby cizího jazyka.

Cílem projektu bylo prohloubení znalostí angličtiny a odbourání jazykové bariéry. Studentům se podařilo navázat nová přátelství a již teď se těší na návštěvu ve Wolfsburgu.

Fotogalerii najdete zde

Mgr. Jana Münsterová, Mgr. Hendrika Čecháková


 

 

Standardizace ICT výuky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

univ2sponzori.jpg

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/02.0039
Odkaz na stránky projektu: www.evyuka.cz
Informace o projektu


  

 

UNIV 2 KRAJE

univ2.jpgŠkola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ.

 

 

 

univ2sponzori.jpg

1. vlna „Strojařské minimum“

 • stavba strojů
 • technické kreslení
 • strojírenská technologie
 • kontrola a měření
 • programování CNC

 

2. vlna „Firemní angličtina“

 • praktická angličtina na služební cesty
 • angličtina pro komerční praxi
 • gramatická pravidla v praxi
 • odborná angličtina ve strojírenství

 

3. vlna „Nebojme se Microsoft Office!“

Pilotní ověření programu Nebojme se Microsoft Office! probíhá na SPŠ Přerov od 24. 5. 2013 do 30. 6. 2013.

 

 • základy MS Word
 • MS Excel
 • MS Power Point

 

Vzdělávací programy budou nabízeny v rámci celoživotního učení.


 

 

Digitální škola I

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická ve spolupráci s partnery projektu Střední průmyslovou školou elektrotechnickou z Mohelnice, Střední průmyslovou školou z Přerova, Střední odbornou školou průmyslovou a Středním odborným učilištěm z Prostějova, Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou ze Šumperka zahájila realizaci grantového projektu s názvem

"Digitální škola: ICT ve výuce technických předmětů"

Základním cílem projektu je zavádění nových podmínek využívání ICT pro studenty a pedagogy jak ve výuce, tak v rámci mimoškolních aktivit. Budou vytvářeny nové digitální učební pomůcky (inovované učební texty se zaměřením na čtyři vybrané technické obory, digitální učebnice, elektronické opory, prezentace a videoprezentace a další), webový portál pro přístup žáků z technických oborů k digitálním materiálům a hlavně provedeno nezbytné vybavení 160 žáků a 20 pedagogů notebooky pro každodenní výuku. Nedílnou součástí projektu bude také školící fáze počítačové gramotnosti. Všemi těmito aktivitami bude dosaženo hlavního cíle – implementace ICT do výuky a využívání nových digitálních výukových zdrojů s požadavkem na moderní metody a postupy ve výuce technických oborů. Spolu s individuálním přístupem k vyššímu využívání digitálních výukových materiálů v běžných hodinách, systematickou podporou ICT, nejnovějším technickým vybavením, důrazem na zisk online informací ve výuce, podporou kreativity žáků a individuality jednotlivce bude dosaženo strategických cílů projektu.

Tisková zpráva - 2.března 2009
Tisková zpráva - březen 2009
Tisková zpráva - 13.března 2009
Tisková zpráva - 14.května 2009
Tisková zpráva - května 2009
Tisková zpráva - červen 2009


  

 

Projekt EVVO se koná za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova a Olomouckého kraje. Skládá ze z několika částí.

 1. Tvorba prezentací s ekologickou tématikou ZNAK20MESTA.gif
  Prezentace vytvořené studenty budou použity v celoškolním projektu Člověk a technika, později budou shromážděny na DVD a používány ve výuce.
 2. EKOsoutěž pro všechny studenty SPŠ Přerov
  TÉMATA jednotlivých kol:
  • Ekosystémy
  • Zdroje energie
  • Ochrana přírody v ČR
  • Chráněné lokality v Olomouckém kraji
 3. Exkurze na lokality v Olomouckém kraji ZNAK_KRAJE.gif
  Zajímavé lokality:
  • Velký Kosíř
  • Olomouc- NS Svatý Kopeček
  • Partutovice – Střítež nad Ludinou
  • Olomouc – sbírkové skleníky
  • Hranice na Moravě – Teplice nad Bečvou Rezervace Hůrka
  • Rezervace Škrabalka
  • NS Údolím Bílé Opavy
 4. Zhodnocení EVVO ve škole – SWOT analýza
 5. Doplnění rostlin a literatury
Více informací a fotogalerii najdete zde.

 
 
 

Odpady jsou i naše starost - projekt EVVO

SPŠ Přerov získala na školní rok 2008-2009 od města Přerova finanční příspěvek ve výši 43.500 Kč,ZNAK20MESTA.gif který využijeme nejen na nákup nádob na tříděný odpad, ale zorganizujeme i exkurze do zařízení na zpracování odpadu.

Na ekologické téma se vyučující zaměří také v hodinách a zapojí se do celoročního projektu

"Odpady jsou i naše starost"

Všichni si totiž uvědomujeme, že třídění odpadů je jednou z cest, jak můžeme ovlivnit prostředí kolem nás. Chceme pomoci tento problém řešit, protože jde o celosvětový problém.

 

Více informací o našem školním projektu naleznete ZDE

Stránky jsou spracovávané samotnými žáky.


 

 

Naše město a ekologické problémy - projekt eTwinning

Projekt eTwinning je spolupráce evropských škol na projektech určitého tématu. Na še škola se zapojila eTwinning_label.gifdo projektu na téma

"Our town and environmental problems"

Cílem projektu je prohloubení znalostí anglického jazyka a využít znalostí a dovedností výpočetní techniky. Skupina studentů naší školy vypracuje úkoly na dané téma ve spolupráci se studenty střední školy ve Francii. Komunikace bude vedena v anglickém jazyce

label20etwinning.jpg

Veřejné zakázky

Název zakázky: Dodávka ICT techniky a dalšího vybavení na SPŠ Přerov
Veřejná zakázka malého rozsahu – projekt Podpora technického vzdělávání v CAD aplikacích za využití ICT techniky

Smlouva
Příloha č.1
Příloha č.2
Smlouva o dílo
Dodatek


Název zakázky: Dodávka e-learningového portálu na SPŠ Přerov

Veřejná zakázka malého rozsahu – projekt Podpora technického vzdělávání v CAD aplikacích za využití ICT techniky

Smlouva

 

Název zakázky: Grafické práce a tisk výukových materiálů

Veřejná zakázka malého rozsahu – projekt Podpora technického vzdělávání v CAD aplikacích za využití ICT techniky

Smlouva

 

Název zakázky: SPŠ Přerov – EU peníze středním školám, Matematika s radostí, předmět zakázky dodávka ICT techniky

Veřejná zakázka malého rozsahu - projekt EU peníze středním školám

Smlouva

 

Název zakázky: SPŠ Přerov – EU peníze středním školám, Matematika s radostí, předmět zakázky dodávka ICT techniky
Veřejná zakázka malého rozsahu - projekt Matematika s radostí

Smlouva


 

  Partneři a sponzoři školy