Přijímací řízení

 

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

 

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 odst. 2 – 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 2 a 3 odst. 5 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění

 

3. kolo přijímacího řízení do těchto maturitních oborů:

 

26-41-M/01 Elektrotechnika - počítačové řízení – počet volných míst 4

 

78-42-M/01 Technické lyceum – počet volných míst 6

 

Uchazeči budou přijati na základě dosažených výsledků na základní škole. O celkovém pořadí rozhoduje aritmetický průměr známek za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. V případě stejného aritmetického průměru všech známek rozhoduje o celkovém pořadí aritmetický průměr známek za uvedená období z matematiky, fyziky a českého jazyka v uvedeném pořadí. Podmínkou přijetí je rovněž splnění zdravotní způsobilosti (kromě technického lycea), umožňující absolvovat výuku v rozsahu, která je dána schválenými školními vzdělávacími programy, vytvořenými na základě odpovídajících RVP.

 

Přihlášku ke studiu na SPŠ Přerov podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy do 24. června 2019. Formulář přihlášky ke studiu si uchazeč vyzvedne na základní škole, kde plní povinnou školní docházku. Přihláška je ke stažení i na stránkách MŠMT.


Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

  

 

Ve školním roce 2019/2020
budou otevřeny tyto obory

26-41M/01 Elektrotechnika

 

78-42M/01 Technické lyceum

 

23-41M/01 Strojírenství (30 žáků)

 

Učební plány

 

Stipendia žákům technických oborů poskytovaná Olomouckým krajem

Žákům oboru Elektrotechnika a Strojírenství je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce.

Pravidla pro poskytování stipendia

www.kr-olomoucky.cz/stipendia

Stipendia žákům oborů strojírenství a elektrotechnika poskytovaná firmou SSI Schäfer

Strojírenství.pdf

Elektrotechnika.pdfPartneři a sponzoři školy