Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020
pro 1. ročníky 2020/2021

 

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění

 

1. kolo přijímacího řízení do těchto maturitních oborů:

 

23-41M/01 Strojírenství


26-41M/01 Elektrotechnika 

 • zaměření na techniku počítačů 
 • zaměření na počítačové řízení 

78-42M/01 Technické lyceum
 • zaměření na digitální technologie 

 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělávání: 

23-41M/01 Strojírenství - 30 žáků 

26-41M/01 Elektrotechnika - 60 žáků 

78-42M/01 Technické lyceum - 30 žáků 

 

Jednotná přijímací zkouška do maturitních oborů proběhne formou didaktického testu z českého jazyka a literatury a matematiky v následujících dnech: 

první řádný termín - čtyřleté obory vzdělání:      14. dubna 2020 

druhý řádný termín - čtyřleté obory vzdělání:     15. dubna 2020

první náhradní termín:  13. května 2020 

druhý náhradní termín: 14. května 2020

 

Uchazeči budou přijati na základě těchto kritérií: 

1.       výsledek písemného testu z matematiky a z českého jazyka a literatury
2.       dosažené výsledky na základní škole
 

Váhy (míra významu hodnocených skutečností): 

Výsledek písemného testu z matematiky a z českého jazyka a literatury 60 % 

Hodnocení předchozího vzdělávání 40 % 

Žák uspěje, dosáhne-li z didaktického testu z matematiky minimálně 10 bodů z 50 a z didaktického testu z českého jazyka a literatury minimálně 10 bodů z 50. 

O celkovém pořadí rozhoduje také aritmetický průměr známek za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. V případě stejného aritmetického průměru všech známek rozhoduje o celkovém pořadí aritmetický průměr známek za uvedená období z matematiky, fyziky a českého jazyka v tomto pořadí.

Podmínkou přijetí na obory Elektrotechnika a Strojírenství je rovněž splnění zdravotní způsobilosti umožňující absolvovat výuku v rozsahu, která je dána schválenými školními vzdělávacími programy, vytvořenými na základě odpovídajících RVP. 

Informace o přijímacím řízení na střední školy: 

 • Přihlášku ke studiu na SPŠ Přerov podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy do 2. března 2020. Formulář přihlášky ke studiu si uchazeč vyzvedne na základní škole, kde plní povinnou školní docházku. Přihláška je ke stažení i na stránkách MŠMT. Uchazeč může podat dvě přihlášky do dvou oborů/dvou zaměření na jedné škole.
 • Ředitelka školy upraví uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského pracoviště.
 • Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky nejpozději 28. dubna 2020.
 • Ředitelka školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole na dobu alespoň 15 dnů na vstupních dveřích školy a webových stránkách školy pod registračním číslem.
 • Svůj úmysl vzdělávat se na SPŠ Přerov potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. V případě neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě se uchazeč vzdává práva být přijat ke studiu.
 • Vzetí zápisového lístku zpět je možné v případě uplatnění na druhé škole, po úspěšném odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
 • Ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Lhůta pro odvolání proti nepřijetí trvá 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitelka školy vyhlásit další kola přijímacího řízení, přitom postupuje stejně jako v prvním kole.

 https://prijimacky.cermat.cz/

 

Učební plány

 

Stipendia žákům technických oborů poskytovaná Olomouckým krajem

Žákům oboru Elektrotechnika a Strojírenství je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce.

Pravidla pro poskytování stipendia

www.kr-olomoucky.cz/stipendia

Stipendia žákům oborů strojírenství a elektrotechnika poskytovaná firmou SSI Schäfer

Strojírenství.pdf

Elektrotechnika.pdfPartneři a sponzoři školy