Přijímací řízení

3. kolo přijímacího řízení 
pro školní rok 2020/2021

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 odst. 2 – 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 2 a 3 odst. 5 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění

3. kolo přijímacího řízení do těchto maturitních oborů:

26-41M/01 Elektrotechnika - počítačové řízení

78-42M/01 Technické lyceum 

23-41M/01 Strojírenství

Uchazeči budou přijati na základě dosažených výsledků na základní škole. O celkovém pořadí rozhoduje aritmetický průměr známek za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. V případě stejného aritmetického průměru všech známek rozhoduje o celkovém pořadí aritmetický průměr známek za uvedená období z matematiky, fyziky a českého jazyka v uvedeném pořadí. Podmínkou přijetí je rovněž splnění zdravotní způsobilosti (kromě technického lycea), umožňující absolvovat výuku v rozsahu, která je dána schválenými školními vzdělávacími programy, vytvořenými na základě odpovídajících RVP.

Přihlášku ke studiu na SPŠ Přerov podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy do 25. srpna 2020. Formulář přihlášky ke studiu si uchazeč vyzvedne na základní škole, kde plní povinnou školní docházku. Přihláška je ke stažení i na stránkách MŠMT.

 

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení
pro 1. ročníky 2020/2021

Výsledky 2. kola.pdf

Výsledky 1. kola po náhradním termínu.pdf

 

Vážení rodiče,

zápisový lístek odevzdejte co nejdříve do kanceláře školy, popř. zašlete poštou, nejpozději však do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků 2. kola.

 

 

Výsledky přijímacího řízení
pro 1. ročníky 2020/2021

Elektrotechnika - počítačové řízení

Elektrotechnika - technika počítačů

Technické lyceum

Strojírenství

Vážení rodiče,

odevzdejte prosím zápisové lístky co nejdříve v kanceláři školy, tím urychlíte průběh přijímacího řízení.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole.

Rozhodnutí o nepřijetí je možné převzít osobně v kanceláři školy a současně s tím řešit žádost o vydání nového rozhodnutí.

Žádost o nové rozhodnutí

 

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020
pro 1. ročníky 2020/2021

 

Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů.

K výše uvedenému zákonu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo „MŠMT“) vydalo prováděcí právní předpis: vyhlášku č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, která upravuje detaily postupu při organizaci i hodnocení všech uvedených zkoušek.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělávání: 

 • 23-41M/01 Strojírenství - 30 žáků
 • 26-41M/01 Elektrotechnika - 60 žáků
 • 78-42M/01 Technické lyceum - 30 žáků

Jednotná přijímací zkouška do maturitních oborů proběhne formou didaktického testu z českého jazyka a literatury a matematiky v následujících dnech:

 • řádný termín - čtyřleté obory vzdělání: 8. 6. 2020 
 • náhradní termín: 23. 6. 2020

Uchazeči budou přijati na základě těchto kritérií:

 • výsledek písemného testu z matematiky a z českého jazyka a literatury
 • dosažené výsledky na základní škole

Váhy (míra významu hodnocených skutečností):

 • výsledek písemného testu z matematiky a z českého jazyka a literatury 60 %
 • hodnocení předchozího vzdělávání 40 %

Žák uspěje, dosáhne-li z didaktického testu z matematiky minimálně 10 bodů z 50 a z didaktického testu z  českého jazyka a literatury minimálně 10 bodů z 50. 

O celkovém pořadí rozhoduje také aritmetický průměr známek za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. V případě stejného aritmetického průměru všech známek rozhoduje aritmetický průměr známek za uvedená období z matematiky, fyziky a českého jazyka v tomto pořadí.

Podmínkou přijetí na obory 26-41M/01 Elektrotechnika a 23-41M/01 Strojírenství je rovněž splnění zdravotní způsobilosti umožňující absolvovat výuku v rozsahu, která je dána schválenými školními vzdělávacími programy.

Informace o přijímacím řízení na střední školy: 

 • Svůj úmysl vzdělávat se na SPŠ Přerov potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a trvá 5 pracovních dnů, tj. nejpozději do 23. 6. 2020.
 • V případě neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě se uchazeč vzdává práva být přijat ke studiu.
 • Nepřijatým uchazečům odešle ředitelka školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí. Lhůta pro podání žádosti o vydání nového rozhodnutí trvá 3 pracovní dny od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Dokladem pro vydání zápisového lístku je nové rozhodnutí o přijetí na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí.
 • Ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, seznam přijatých uchazečů zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy.
 • Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitelka školy vyhlásit další kola přijímacího řízení, přitom postupuje stejně jako v prvním kole.  

Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2019-20.pdf

 

Učební plány

 

Stipendia žákům technických oborů poskytovaná Olomouckým krajem

Žákům oboru Elektrotechnika a Strojírenství je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce.

Pravidla pro poskytování stipendia

www.kr-olomoucky.cz/stipendia

Stipendia žákům oborů strojírenství a elektrotechnika poskytovaná firmou SSI Schäfer

Strojírenství.pdf

Elektrotechnika.pdfPartneři a sponzoři školy

Warning: Unknown: open(/var/chroot/spsprerovcz/var/www/spsprerovcz/sps-prerov.cz/www/web/files/tmp/sess_794bjb7559itbes2ge1ounbrb4, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/chroot/spsprerovcz/var/www/spsprerovcz/sps-prerov.cz/www/web/files/tmp) in Unknown on line 0